Adatkezelési Tájékoztató

Ügyfelek részére

Dokumentum letöltése – 46,3 KB

1.sz. melléklet

Az Amphenol Sincere Industrial Product Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Amphenol Kft. vagy Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (General Data Protection Regulation) továbbiakban: Rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a személyes adatok védelmére irányadó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), illetve az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, a kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el. Az Amphenol Kft. mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen dokumentumban rögzített elvárásoknak.

ADATKEZELŐ:

Amphenol Sincere Industrial Product Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő megnevezése: Amphenol Sincere Industrial Product Gyártó Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 02-09-084501

Adatkezelő székhelye: 7673 Cserkút, Batvölgyi út 3.

Adatkezelő honlapja: amphenol-asip.com

Adatkezelő email címe: info@amphenol-asip.com

Adatkezelő képviselője: Sánta Attila Gábor – cégvezető

Adatvédelmi tisztviselő: Carroll Bernadett

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: dpo@adatiroda.com

Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 30 293 6533

Az Amphenol Sincere Kft. (továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) részéről tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatási tevékenység ellátásával összefüggésben személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, MÓDJA, KEZELT ADATOK KÖRE ÉS A TÁROLÁS IDŐTARTAMA:

 Szerződő partnerek, megrendelők, szolgáltatók, alvállalkozók természetes személy képviselőinek adatkezelése

Az adatkezelés célja: A szerződések teljesítése érdekében a szerződött partnerrel történő kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre: Kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja, az adatkezelő jogos érdeke.

Az adattárolás határideje: A szerződés megszűnését követő 5 év.

Az adattárolás módja: Papíralapon és elektronikusan.

 A társaság honlapjának látogatóinak adatkezelése:

A Társaság az interneten amphenol-asip.com néven honlapot tart fenn. A honlapon használt sütikről bővebb információt a Süti Tájékoztatóban olvashat.

 • Az adatkezelés célja: A honlap látogatása során a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatók adatait.
 • Az adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás.
 • A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, IP cím, a meglátogatott oldalak címei, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.
 • Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 30 nap.
 • Az adatkezelés módja: Elektronikus.

 E-mail címen történő kapcsolatfelvétel adatkezelése

 • Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.
 • A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, dátum, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
 • Az adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás.
 • Az adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig.
 • Az adatkezelés módja: Elektronikus.

 Adatkezelés a társaság Facebook oldalán

A Társaság a felhasználók és érdeklődők részére tájékoztatás és a tevékenység népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.

Az adatkezelés célja: A társaság tevékenységének népszerűsítése.

A kezelt adatok köre: Érintett neve, képmása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja, hozzájárulás.

Adattárolás határideje: A hozzájárulás visszavonásáig.

Adattárolás módja: Elektronikus.

A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat nem kezeli.

 Berepülő önéletrajzokra vonatkozó adatkezelések

Az adatkezelés célja: A nem meghirdetett álláshelyekre való jelentkezések kezelése.

A kezelt adatok köre: Érintett önéletrajzán szereplő személyes adatok.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja, hozzájárulás.

Adattárolás határideje: Az önéletrajz beérkezését követő maximum 6 hónapig.

Adattárolás módja: Elektronikus.

 Elektromos megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

Az Amphenol Kft. portáján és székhelyén elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszer működik.

 • Az adatkezelés célja: A vagyon védelme, a balesetek megelőzése, valamint a testi épség érdekében a jogsértések dokumentálása, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a Társaság területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benttartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek kivizsgálása.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke.
 • A kezelt adatok köre: Az érintett képmása.
 • Az adatkezelés időtartama: 30 munkanap.
 • Az adatkezelés módja: Elektronikus.

A felvételek felhasználása:

 1. A kamerák aktuális képének és felvételének megtekintésére jogosult: Vezetőség.
 2. A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: Vezetőség.

A Társaság által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítására és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy tájékoztatást kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, illetve ha a felvételen más személy is szerepel, betekintést nyerhet a felvételbe. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Az adatkezelő a rögzített felvételekbe való betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

Adattovábbítás: Szabálysértési vagy bűntetőeljárás esetén az eljárást lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

Az átadott adatok köre: A releváns információt tartalmazó felvételek.

 A vendégek és látogatók beléptetésével kapcsolatos adatkezelések

 • Az adatkezelés célja: Eseti és állandó jelleggel belépő személyek belépése során megvalósított vagyonvédelmi ellenőrzés, személyazonosítás.
 • Az adatkezelés jogalapja: A GDPR szerinti érintetti hozzájárulás és a 2005. évi CXXXIII. törvény 32. §.
 • A kezelt adatok köre: Név, lakcím, cég megnevezése, be- és kilépés ideje és helye.
 • Az adatkezelés időtartama: Minden naptári hónap végén megsemmisítésre kerülnek.
 • Az adatkezelés módja: Papíralapú.

Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

 • Az adatkezelés célja: Adó és számviteli kötelezettség teljesítése.
 • Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése
 • A kezelt adatok köre:
 • Számviteli törvény alapján: név, cím, aláírás, adószám,
 • A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, adóazonosító jele.
 • Az adatkezelés időtartama: A jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
 • Az adatkezelés módja: Elektronikus, papíralapú.

A SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA:

 • Közvetlenül az érintettől.
 • Munkaerő közvetítőn keresztül.

AZ ADATFELDOLGOZÓK KÖRE:

A személyes adatokat, az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges feladatokat ellátó alvállalkozók és közös adatkezelők jogosultak megismerni. Az adatkezelő nevében vagy érdekkörében eljáró személyek, adatfeldolgozók vagy alvállalkozók az adatokat – előzetes felhatalmazás nélkül – nem tehetik közzé, harmadik személy részére nem adhatják át. Az adatfeldolgozók jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit ismerik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Társaságunk a következő tevékenységi körben dolgozó adatfeldolgozókkal áll szerződéses jogviszonyban:

MAXER Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság – Tárhelyszolgáltató

Székhely:    9024 Győr, Répce utca 24. 1.em. 3.

Telefon:    +36 (1) 257 9913

E-mail:    info@maxer.hu

weboldal:    www.maxer.hu

Adatkezelési tájékoztató:    https://maxer.hu/docs/adatvedelmi-szabalyzat-2020-11-05.pdf

Jobcapital Korlátolt Felelősségű Társaság – Állásközvetítő

Székhely:    7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/1.

Telefon:    +36 (72) 223 223

E-mail:    allas@jobcapital.hu

weboldal:    https://www.jobcapital.hu/

Infra-Med Korlátolt Felelősségű Társaság – Üzemorvos

Székhely:    7621 Pécs, Munkácsy Mihály u. 25.

Telefon:    +36 (72) 515 064

E-mail:    inframed@inframed.hu

weboldal:    http://www.inframed.hu

KBOSS.hu Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:    1031 Budapest, Záhony utca 7.

Telefon:    +36 30 35 44 789

E-mail:    info@szamlazz.hu

weboldal:    www.szamlazz.hu

Adatkezelési tájékoztató:    https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

TG NetCom Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:    7630 Pécs, Francia u. 1.

Telefon:    +36 (72) 511 523 (iroda) / +36 (72) 511 524 (raktár)

E-mail:    info@tgnetcom.hu

weboldal:    www.tgnetcom.hu

InfoComplex Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:    7632 Pécs Littke J. utca 21.

Telefon:    +36 (72) 555-777

E-mail:    support@infocomplex.hu

weboldal:    www.infocomplex.hu

Adatkezelési tájékoztató: https://infocomplex.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

PROFINFO TEAM Vagyonvédelmi, Biztonságtechnikai és Magánnyomozói Zrt. Portaszolgálat

Székhely:    1118 Budapest, Rimaszombati út 17.

Telefon:    +36 (72) 552-600

E-mail:    profinfo@profinfo.hu

weboldal:    www.profinfo.hu

ADATTOVÁBBÍTÁS CÍMZETTJEI:

Név:        Nemzeti Adó és Vámhivatal

Székhely:    1054 Budapest, Széchenyi út 2.

Telefon:    +36 1 428 5100

Weboldal:    nav.gov.hu

Adatvédelmi tájékoztató: https://nav.gov.hu/nav/adatvedelem/adatvedelem.html

AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE:

Az adatok megismerésére a Ferling Kft. adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői, alvállalkozói és munkavállalói jogosultak az adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között.

A fenti szabály alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket az Amphenol Kft. a hatályos jogszabályok szerint teljesít.

Az érintettek jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon.

Átlátható tájékoztatás

Az érintett kérelmére a Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan minden információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, így különösen:

 • Az adatkezelő kilétéről és elérhetőségéről,
 • A személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
 • A „jogos érdeken” alapuló adatkezelés esetén ezen jogos érdekekről,
 • A személyes adatok címzettjeiről,
 • Az EU-n kívülre történő adattovábbítás esetén a megfelelő garanciákról,
 • Az adatkezelés tervezett időtartamáról,,
 • Az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról,
 • A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
 • Arról, hogy a szerződés kötésének előfeltétele-e az adatok megadása, illetve milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása,
 • Az esetleges automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is.

Hozzáférési jog

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen köteles az érintett rendelkezésére bocsátani. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A tájékozódáshoz való jog írásban (e-mail, levél) a info@amphenol-asip.com, 7673 Cserkút, Batvölgyi út 3. címen gyakorolható.

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolása után szóban is adható tájékoztatás.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

A törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó adatokat:

 • Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • A személyes adatok gyűjtésére információs és fogyasztói társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban kerül sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető , ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; az adatkezelőre uniós vagy tagállami jogi kötelezettség vonatkozik; közérdek alapján; a népegészségügy területét érintő; archiválási, tudományos és történelmi kutatás céljából; vagy jogi igények védelméhez.

Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését,
 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez,
 • Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az esetre vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek e az érintett indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatok  a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával; jogi igények esetén; jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy az Unió, illetve a tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő részére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelés – ideértve a profilalkotást is – amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges.

Meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan Uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságának, valamint jogos érdekének védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulását adta.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 Eljárási jogszabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összességét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton adta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A társaság a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő a kért intézkedések meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja őt a címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve ha az érintett másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért – az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól – kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket vagy ha az adatkezelő utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő és adatfeldolgozó egyenlő felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi Hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) kell fordulni.

Név:    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:    1055 Budapest, Falk Miska utca 9-11.

Postacím:    1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail:    ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon:    +36 1 391 1400